• Hoe doen we het hier?

  Hieronder staat uigelegd hoe we bij CJVV dingen te werk gaan en regelen.

 • Welkomstwoord van de voorzitter

  Beste (nieuwe)(ouders van) leden,

  Leuk dat je ook je dit seizoen (weer) gaat voetballen bij de mooiste voetbalclub van Amersfoort en omstreken. Via het clubblad, de website, Instagram en andere social media kan je goed op de hoogte blijven hoe de bal rolt binnen CJVV.  In de informatiegids van vorig jaar stond dat het de eerste  informatiegids van CJVV was. Maar nu blijkt dat er aan het begin van deze eeuw ook een aantal jaren  CJVV-Voetbal-Informatiegidsen zijn verschenen.  Het was de tijd dat er nog telefoonboeken waren en ook de toenmalige informatiegidsen waren lijvige exemplaren waarin alleen al pagina’s met namen van vele contactpersonen inclusief contactgegevens waren opgenomen. Dat laatste ga je in deze informatiegids nu niet meer terug vinden: Vanuit de privacyregels zijn we zorgvuldig en  terughoudend met het publiceren van persoonlijke gegevens. Daarbij kunnen er ook veranderingen gedurende het jaar plaatsvinden. Dus voor de (algemene) contactgegevens verwijzen we vooral naar de Website van CJVV.

  Dit seizoen gaan wij binnen CJVV extra aandacht vragen voor het voorkomen en verminderen van agressie en geweld op en langs de velden. Gezien de verdergaande verruwing van de samenleving die we helaas ook steeds meer terugzien op de voetbalvelden, is dit hard nodig. We sluiten daarmee aan bij het Manifest tegen agressie en geweld.  Maar hoe geven we dat concreet vorm binnen CJVV? 

  Dat kan bijvoorbeeld door ons “simpel” te houden aan onze waarden zoals opgeschreven in CJVV-Cultuurkaart. Je leest hierover meer in hoofdstuk 1. 

  Verder gidst deze Voetbal-informatiegids  je door de interne organisatie van het voetbal bij CJVV. 

  Je leest hoe we het voetbal binnen CJVV praktisch georganiseerd hebben en bij wie je voor wat moet wezen en waar je terecht kunt voor je vragen en opmerkingen. De gids is er voor het hele voetbalseizoen. De gids wordt elk seizoen geactualiseerd. Alles blijft in beweging en het kan altijd beter. Heb je suggesties of mist er informatie of misschien vind je dat er iets niet duidelijk staat: we ontvangen graag je input in een mail naar communicatie@cjvv.nl.

  Deze gids kwam tot stand door bijdragen van de vele vrijwilligers die CJVV rijk is. Veel dank daarvoor!

  Namens het bestuur van CJVV wens ik je een stralend voetbalseizoen met veel plezier en mooie ontmoetingen en overwinningen!

  Namens het bestuur, 

  Dorine Folkertsma

  Voorzitter CJVV

 • Inleiding door de Commissie VoetbalZaken (CVZ)

  Fijn dat je (ook) dit seizoen lid bent van onze voetbalvereniging! Om te zorgen dat alles rond en op het veld ook dit seizoen soepel verloopt hebben we deze informatiegids opgesteld. Hiermee willen we duidelijk maken wat wij van onze leden verwachten en wat de leden van de vereniging kunnen verwachten als het om het voetballen gaat. Omdat onze vereniging constant in beweging is wordt alle informatie in deze gids ook op onze website gezet, de laatste informatie vind je altijd op www.cjvv.nl

  We beginnen in hoofdstuk 1 met onze uitgangspunten. Die gaan over cultuur/waarden en ons voetbaltechnisch beleid. In dit hoofdstuk stippen ook nog kort het lidmaatschap aan. 

  In hoofdstuk 2 gaan we in op de meer praktische en operationele uitwerkingen met betrekking tot het voetbal. Daarnaast vind je ook informatie op de website van de KNVB www.knvb.nl (onder Clubs en Competities), de App voetbal.nl en de socials van CJVV. Wij raden zeker aan om deze voetbal.nl  app te downloaden en te gebruiken. Er is in hoofdstuk 2 een apart paragraaf aan het gebruik van deze app opgenomen.  Ook heeft elke leider een whatsapp groep gemaakt waarin de praktische zaken gecommuniceerd worden met jou en/of je ouders.

  In hoofdstuk 3 is nog de organisatie beschreven en komen de verschillende functionarissen / rollen aan de orde.

  Met deze informatiegids hopen we het hoe en wie m.b.t. het voetballen binnen CJVV duidelijk(er) en plezieriger te maken 

  Vriendelijk groet namens de Commissie Voetbalzaken

  Jurriaan Kok

 • Cultuur en afspraken

  Als je lid wordt van een vereniging ga je samen met anderen iets doen. Binnen de vereniging is en wil niemand precies hetzelfde, daarom hebben we binnen CJVV een aantal afspraken met elkaar gemaakt.

  Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde, iedereen is juist verschillend. Soms komt het voor dat een ander niet wil wat jij wilt en omgekeerd. Daarom zijn er afspraken nodig. Die afspraken hebben alleen maar nut als iedereen binnen de vereniging zich aan de afspraken houdt. Daarom is de belangrijkste afspraak die we binnen CJVV maken: we houden ons aan de afspraken!

  Welke afspraken zijn dat dan? Deze zijn verbonden aan de waarden in onze cultuurkaart:
  Ieder nieuw lid ontvangt deze cultuurkaart thuis.

  Daarnaast hebben we met betrekking tot het voetbal nog een aantal clubspelregels. Deze worden beschreven in de volgende paragraaf. 

   

 • Clubspelregels

  We hebben te maken met de volgende club spelregels;

  1. Club Spelregels voor alle leden

  2. Aanvullende club spelregels voor ouders

 • 1. Club Spelregels voor alle leden

  We verwachten van onze leden dat je je bij CJVV, maar zeker ook bij andere verenigingen, op een fatsoenlijke manier gedraagt. Uitgangspunt bij de spelregels is dat voetbal een teamsport is. Je bent als speler je bewust van je verantwoordelijkheid ten opzichte van medespelers. Verder willen wij dat iedereen zich veilig voelt bij CJVV. Onderstaande club spelregels zijn daarom dan ook van groot belang.

  • Accepteer beslissingen van scheidsrechter, grensrechter en trainer/leider.

  • Je bent als speler verplicht tijdens wedstrijden de juiste clubkleding te dragen.

  • Roken in sportkleding en/of in de kleedkamers, drugsgebruik, vandalisme, overmatig drankgebruik, seksuele intimidatie, vloeken en ander gedrag dat individuen kan schaden, zijn verboden. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is verboden.

  • Na de trainingen en na thuis- en uitwedstrijden ruim je de gebruikte spullen weer op en laat je de kleedkamer opgeruimd en aangeveegd achter.

  • Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden.

  • De voertaal tijdens wedstrijden en trainingen is Nederlands.

 • 2. Aanvullende club spelregels voor ouders

  1. Aanvullende club spelregels voor ouders

  Alle ouders leveren een bijdrage aan de organisatie van de voetbalactiviteiten, zoals rijden van spelers naar uitwedstrijden, het assisteren bij wedstrijden, trainingen of andere activiteiten, het optreden als elftalleider of scheidsrechter, enz. Ouders die deze verwachting niet waar kunnen maken, wordt daarom geadviseerd niet voor CJVV te kiezen.

   

  Verder wordt van ouders verwacht

  • Ouders weten hoe laat hun zoon of dochter moet spelen of trainen zodat spelers op tijd zijn.

  • Ouders laten op tijd weten of hun zoon of dochter niet kan spelen of trainen

  • Ouders laten alleen als het écht nodig is hun zoon of dochter voorrang geven aan andere activiteiten dan het voetbal. Dit omdat anders het team de dupe wordt.

  • Ouders tonen hun belangstelling door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de wedstrijden.

  • Ouders moedigen hun kind en zijn/haar medespelers op een positieve manier aan.

  • Ouders laten het coachen en geven van tactische aanwijzingen over aan de trainer/ coach en teamleider.

  • Ouders bemoeien zich niet met de beslissingen van de scheidsrechter; ook hij/zij mag – net als de spelers – fouten maken.

  • Ouders nemen – waar mogelijk – achter de afrastering plaats en komen niet op het speelveld.

  Naast bovengenoemde gedragsregels, moeten alle leiders, coaches en trainers die werken met minderjarigen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanleveren. Op deze manier willen we zo goed als mogelijk voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag bij CJVV zich voor gaat doen.

 • Leeftijdscategorieën en contributie

  De voetbalbond KNVB kent een verplichte indeling op leeftijd. De leeftijd van jou, op 1 januari van het kalenderjaar, is bepalend voor de indeling in leeftijdscategorieën. Je mag als speler eventueel wel in een hogere leeftijdsgroep spelen, maar voor het spelen in een lagere leeftijdsgroep geeft de KNVB alleen bij hoge uitzondering toestemming. Als je hierover vragen hebt, kun je die via de teamleider stellen. Voetballen bij CJVV kan vanaf het moment dat het kind 5 jaar is geworden. 

   

  CJVV hanteert verschillende contributies voor verschillende categorieën en/of leeftijdsgroepen. De contributies gelden per lid en de tarieven voor dit seizoen zijn te vinden op de website.

 • Aangemeld, uit- of overschrijven als lid

  Aangemeld: Als jij, of je zoon/dochter, zich aanmeldt tijdens het lopende seizoen, kan het zijn dat je in eerste instantie alleen mee kan trainen. Dit om te voorkomen dat teams te groot worden en spelers te veel reserve moeten staan. 

   

  Uit of overschrijven. Natuurlijk is het jammer wanneer je het lidmaatschap van CJVV op zou willen zeggen. Mocht je nog twijfelen, schroom dan niet contact te zoeken met de coördinator van je leeftijdscategorie of je teamleider. 

  Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen moet bij CJVV altijd voor 15 juni in het lopende seizoen. (Officieel) Afmelden kan alleen via de ledenadministratie door het formulier  ‘Digitaal opzeggen’ op cjvv.nl of een e-mail te sturen naar ledenadministratie@cjvv.nl waarin de vereisten vragen (zie cjvv.nl) worden beantwoord.  Wanneer het lidmaatschap op of na 15 juni wordt opgezegd, ben je €60 administratiekosten verschuldigd. Wanneer je op of na 1 september nog af wilt zeggen, ben je contributie voor het hele lopende seizoen verschuldigd. Afmeldingen bij teamleider of trainer worden niet geaccepteerd. 

  Voor overschrijven geldt bovenstaande ook. Lees wat je nog meer meer moet doen op  cjvv.nl bij 

  ‘3. Je stopt bij CJVV en wilt naar een andere club’

 • Adreswijziging en andere zaken.

  Als je gaat verhuizen, een ander telefoonnummer of e-mailadres krijgt of wellicht een ander bankrekeningnummer, moet je dat ook doorgeven aan de ledenadministratie. Wij willen namelijk graag in contact met jou kunnen komen op het moment dat het nodig is, ook om bijvoorbeeld het clubblad op te kunnen sturen of je te informeren via de mail. De ledenadministratie is te bereiken via de mail ledenadministratie@cjvv.nl.

 • Voetbaltechnisch beleidsplan

  De uitgangspunten voor het voetbal binnen CJVV zijn vastgelegd in het Voetbaltechnisch beleidsplan. Deze vind je op de CJVV-Website. In hoofdstuk 2 en 3 lees je de uitwerkingen hoe we dit beleidsplan praktisch vormgegeven.

 • Wat, hoe en afspraken

  Voetballen doen we binnen CJVV in  verschillende vormen, niveau’s en samenstellingen: We kennen mannen en vrouwenvoetbal, selectie en recreatief, senioren,  jeugd en  G. en verschillende veld- en teamgroottes. De volgende paragrafen gaan in op het Jeugdvoetbal

 • Jeugdvoetbal

  CJVV is een club waar het motto “De jeugd is onze toekomst” leidend is en verbinding tussen jeugd en senioren hoog in het vaandel staat. We investeren in beide waarbij de insteek is dat er zoveel mogelijk eigen jeugd doorstroomt naar de seniorenselectie, maar ook naar de recreantensenioren.

  Jij als jeugdvoetballer, of je nou een jongen of een meisje bent, moet bij CJVV in een veilige en aantrekkelijke omgeving kunnen voetballen. Voetballen met plezier en op het niveau dat past bij jouw kwaliteiten en beleving. Om te zorgen dat iedereen op zijn/haar niveau speelt, wat de beleving en de ontwikkeling ten goede komt, maken we onderscheid tussen selectieteams en recreatieve teams. Voor alle jeugdteams hebben we als club ten doel gesteld dat trainers en materiaal vanuit de club beschikbaar worden gesteld. Trainers en teamleiders kunnen materiaal aanvragen via de coördinator van hun leeftijdscategorie.
  Binnen CJVV hebben we de volgende groepen jeugdteams:

  1. World league en kabouter: alle spelertjes van geboortejaar 2017 en jonger, zij trainen en spelen nog niet in een KNVB-competitie;

  2. Jeugd onderbouw: O8 - O12 teams die 6x6 of 8x8 spelen in een KNVB-competitie;

  3. Jeugd bovenbouw: O13 - O19 teams die 11x11 spelen in een KNVB (beker)competitie.

 • Selectiebeleid

  Bij het selecteren van de spelers en het indelen van de teams wordt uitgegaan van: de voetbalontwikkeling, het niveau waarop gespeeld wordt en de kalenderleeftijd. 

  In het voorjaar wordt van alle trainers gevraagd om input te leveren voor de indeling van het volgende seizoen. In de laatste fase van het seizoen is er de mogelijkheid om te trainen met de nieuwe groepen om een goed beeld te krijgen van de teamsamenstelling van het volgende seizoen. Eventueel worden er extra activiteiten georganiseerd, denk hierbij aan oefenwedstrijden of mix-toernooien.

  Bij de onderbouw wordt er zo weinig mogelijk geschoven in de teamindeling en ligt de nadruk niet op resultaat maar op voetbalontwikkeling en maximaal spelplezier. Bij de trainingen en wedstrijden ligt bij de selectie bovenbouwteams meer de nadruk op prestatie en wedstrijdmentaliteit dan bij de jongste jeugd in de onderbouw. 

  De hoofd jeugdopleiding (de hjo) maakt uiteindelijk, na overleg met trainers en Commissie Voetbalzaken, de indeling na afloop van het seizoen. De gemaakte indeling wordt allereerst voorgelegd aan de leiders om bijvoorbeeld rekening te houden met vriendjes of andere wensen van de spelers. Na deze aanpassingen wordt de indeling gecommuniceerd met de ouders. De hjo en de trainers kunnen na afloop van de selectie desgewenst uitleg geven aan speler en ouders op grond waarvan de keuze tot stand gekomen is.

 • Selectieteams

  Als je geselecteerd wordt voor een selectieteam dan betekent dit dat er verwacht wordt dat je twee keer per week komt trainen en dat je op de zaterdagen aanwezig bent. Natuurlijk kan het zijn dat je een keertje echt niet kunt maar houd in principe rekening met de speeldagenkalender (deze is te vinden op de website van de KNVB door te zoeken op “speeldagenkalender west 2”).

  Naast je aanwezigheid wordt er ook van je verwacht dat je je tijdens trainingen correct gedraagt en inzet toont. Daarnaast ben je uiteraard een uithangbord van de club en verwachten we dat je je in en naast het veld correct gedraagt richting de tegenstanders, de scheidsrechters en het publiek. 

  We doen ons best om de selectieteams te voorzien van trainer - coaches die zelf spelen senioren teams of oudere junioren team. Dit omdat we de binding tussen (iets)oud en jong binnen CJVV belangrijk vinden. Hierdoor kan het echter zijn dat dit niet elke week dat je trainer-coach meegaat omdat je hij/zij mogelijk zelf ook moet voetballen.

 • Recreatieve teams

  Als je ingedeeld wordt in een recreatief team dan bieden we vanuit de club – waar mogelijk – ook twee trainingen in de week aan en natuurlijk speel je ook op de zaterdag officiële wedstrijden in de kleuren van CJVV. Ook hier zijn de trainingen erop gericht om de individuele voetbalkwaliteiten te ontwikkelen en naarmate je ouder wordt komt er meer aandacht voor de tactiek, positie in het veld en taken binnen een team. Ook hier verwachten we dat je tijdens trainingen correct gedraagt maar is er wel meer ruimte om eens een training over te slaan of een zaterdag niet te kunnen in verband met de privé agenda. Uiteraard blijft het een teamsport en moet je team wel op je kunnen rekenen. Ook de recreatieve teams vertegenwoordigen de club en we verwachten dat je je in en naast het veld correct gedraagt richting de tegenstanders, de scheidsrechters en het publiek.

 • Meisjesteams

  Het meidenvoetbal groeit sterk binnen CJVV. In principe volgt het meidenvoetbal het beleid dat van toepassing is op de jongens. Er zijn echter wel een aantal verschillen. Zo zijn er minder leeftijdscategorieën/ teams bij de meiden dan bij de jongens. Mede daarom wordt er bij de meiden tweemaal per jaar een nieuwe teamindeling gemaakt. Daarnaast streven we binnen CJVV naar een gemengde begeleidingsstaf (man/vrouw) per team.

 • Trainingen

  Voor aanvang van het seizoen (medio augustus) wordt het trainingsschema gepubliceerd op de website (www.cjvv.nl). Hierin wordt uiteraard rekening gehouden met starttijden (in relatie tot schoolroosters) en eindtijden (in relatie tot de leeftijd/bedtijd). Streven is om elk team dat dat wil twee trainingen aan te bieden.

  Omdat we afhankelijk zijn van school-/ werkroosters van de trainers kan het zijn dat trainingstijden pas laat bekend worden en/of gedurende het seizoen moeten worden aangepast. Hou daarom altijd de site en socials in de gaten waar dit soort aankondigingen worden geplaatst.

  Om de communicatie rondom trainingen goed te laten verlopen is het raadzaam als leider om aan het begin van het seizoen hierover afspraken te maken met de trainer(s). Maak bijvoorbeeld naast de app-groep per team (waarin de ouders/ spelers zitten) ook een app-groep aan waarin de teamleiding samen met de trainers zit. Zo worden de trainers niet overspoeld met berichten maar kan de teamleiding de trainer(s) op de hoogte stellen van afmeldingen voor een specifieke training of andersom de trainers de teamleiding informeren over wijzigingen/ annuleringen van een training.

  Omdat trainers hun training voorbereiden en daarbij onder andere rekening houden met het aantal spelers dat aanwezig is, is het van belang dat afwezigheid tijdig wordt aangegeven. Geef daarom uiterlijk 20:00 de avond voor de training afwezigheid door aan de teamleiding.

 • Kleding

  De verschillende teams van CJVV spelen allen in dezelfde kleur, soort en merk tenues. Deze tenues bestaan uit een geel shirt, een zwarte broek en geel/zwarte kousen van het merk Hummel. Deze kleding moet zelf worden aangeschaft. Dit kan bij Intersport van Dam in Soest of via de CJVV-webshop: https://clubs.deventrade.com/nl/cjvv

  Voor de (selectie)teams stelt CJVV-kleding in bruikleen beschikbaar mits daarvoor een sponsor beschikbaar is.

  Scheenbeschermers:

  Scheenbeschermers zijn verplicht bij wedstrijden en bij trainingen. Zorg ervoor dat de scheenbeschermers een goede pasvorm hebben.

  Voetbalschoenen:

  Voetbalschoenen zijn verplicht bij wedstrijden en trainingen. De voetbalschoenen mogen ook op kunstgras worden gebruikt. 

 • Wedstrijden

  Er worden gedurende het seizoen verschillende wedstrijden gespeeld, zoals: competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, toernooien en oefenwedstrijden.

 • Competitiewedstrijden

  Elk team neemt deel aan competitiewedstrijden van de voetbalbond KNVB. De KNVB bepaalt in welke klasse/ divisie de afzonderlijke teams spelen. CJVV mag wel suggesties doen voor een competitie indeling, maar heeft hier geen zeggenschap in. Of jouw team tegenstanders treft uit de regio, of juist niet, en hoe sterk de tegenstanders zijn, kan CJVV dus niet bepalen. 

  Competitiewedstrijden worden doorgaans op zaterdag gespeeld, in het geval van meerdere afgelastingen soms ook op doordeweekse dagen (doordeweekse inhaalwedstrijden gelden alleen voor de voorjaarscompetitie). CJVV speelt niet op zondag.

  Het competitieprogramma kun je op verschillende plaatsen vinden, zoals:

  - De website van CJVV (www.cjvv.nl) onder wedstrijdprogramma.

  - De KNVB website www.voetbal.nl of de voetbal.nl app

 • Bekerwedstrijden

  De KNVB heeft voor de teams bij de jongens en de teams bij de meisjes een bekertoernooi vanaf de O13 en ouder.

  Deze bekerwedstrijden worden gedurende het gehele seizoen gespeeld. Als een team verliest, eindigt het toernooi voor het team (het zogenaamde knock-out systeem).

 • Toernooien

  Verschillende verenigingen organiseren aan het begin of het einde van het reguliere seizoen toernooien.

  De teams van CJVV nemen meestal deel aan verschillende toernooien. Aan hoeveel toernooien jouw team deelneemt, wordt in eerste instantie bepaald door de teamleider.

 • Oefenwedstrijden

  Voor het begin van de competitie en tijdens de winterstop is het mogelijk dat er oefenwedstrijden worden gespeeld. Voor oefenwedstrijden (uit en thuis) geldt dat deze aangemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat zodat deze te allen tijde een goed overzicht heeft waar de teams van CJVV spelen.

 • Afspraken bij wedstrijden

  Om de zaterdagen soepel te laten verlopen zijn er een aantal afspraken die we met elkaar maken, de teamleider is samen met de ouders verantwoordelijk voor het handhaven van de afspraken. Waar nodig kan altijd contact opgenomen worden met de coördinator van de leeftijdscategorie als het lastig blijkt om afspraken te maken of na te komen.

  Er moet genoeg binnen een team gebeuren op en rond de zaterdag. Als teamleiding kan je met je team afspraken maken. Onderstaand een aantal voorbeeld afspraken die je als team zou kunnen afspreken met elkaar.

 • Organisatorisch

  • Opbouw veld: Wij als team zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van de velden als we als eerste aan de beurt zijn voor de betreffende spelvorm (6 v 6, 8 v 8 en 11 v 11). Dit betekent voor de JO8-JO10 dat de pupillengoals naar het veld gereden moeten worden, dat de lijnen verduidelijkt worden met hoedjes en dat er een wedstrijdbal is. Voor de JO11-JO12 betekent dit het uitklappen van de wedstrijd goals en het markeren van de zijlijnen met hoedjes. In het wedstrijdprogramma dat op zondag wordt gestuurd kan de leider zien of zij moeten opbouwen. Voor de bovenbouw betekent dit dat de cornervlaggen worden geplaatst.

  • Opruimen: Wij als team zijn ook verantwoordelijk voor het opruimen van de velden als na ons een andere wedstrijdvorm wordt gespeeld. Dit betekent dat de hoedjes weer teruggaan naar het ballenhok, de wedstrijdbal(len) weer terug in de kokers en/ of naar het wedstrijdsecretariaat;

  • Aan en afmelden: De leider of coach meldt het team - bij zowel uit- als thuiswedstrijden - bij het wedstrijdsecretariaat.  De spelbegeleider meldt zich bij thuiswedstrijden weer af bij het wedstrijdsecretariaat en geeft de uitslag door.
 • Taken rond de wedstrijden

  • Samen. Wij als ouders zijn samen verantwoordelijk voor het invullen van de taken rondom de wedstrijd. Het gaat om rijden, wassen van kleding, indien benodigd vlaggen, fluiten, draaien van kantinedienst (indien het team is ingeroosterd)

  • Eén coach. Wij als ouders zijn samen verantwoordelijk om te zorgen dat er op zaterdag één coach is die de jongens aanstuurt, de wissels coördineert en communiceert met de tegenstander voor/ na de wedstrijd én met de spelbegeleider. 

  • Aanwezig? Wij als ouders zorgen ervoor dat uiterlijk donderdag voor de wedstrijd mijn zoon/ dochter is afgemeld als hij/ zij eens niet kan. Dit stelt de leider in staat om vervanging te regelen óf bij massale afwezigheid kan de wedstrijd tijdig worden afgelast. 

 • Gedrag in/ naast het veld

  • De spelers gedragen zich correct naar de tegenstander, elkaar, de coaches én de spelbegeleider. Voetbal is emotie wordt weleens gezegd maar in deze vormende jaren leggen we de basis voor het gedrag van de spelers in het veld. Dit betekent dat de coach én de scheidsrechter scherp zijn op negatief gedrag in het veld, verbaal geweld (schelden) en fysiek geweld (nare overtredingen, slaan, schoppen, et cetera). Als spelers herhaaldelijk in de fout gaan dan meldt de leider dit tijdig bij de coördinator (deze afspraak is ook gemaakt met de trainers);

  • De ouders staan langs het veld, waar mogelijk achter de hekken. Zij hebben slechts één taak en dat is de jongens positief aanmoedigen. De coach geeft aanwijzingen aan de jongens en de ouders moedigen ze aan. 

  Deze afspraken hebben als doel: Zorgen voor spelplezier van de jongens/ meiden en het eerlijk verdelen van de taken binnen een team.

 • Afgelastingen

  Helaas komt het ook voor dat wedstrijden en/of trainingen afgelast worden. Je moet zelf nagaan of wedstrijden of trainingen zijn afgelast! Gebruik hiervoor de voetbal.nl app, dan krijg je een melding bij een wijziging/ afgelasting. Als je vragen hebt over het gebruik van de voetbal.nl app kan je contact opnemen met je teamleider of op zaterdag binnenlopen bij het wedstrijdsecretariaat.

  Bij slecht weer is de kans op afgelastingen groter.

 • Afgelastingen

  Het wedstrijdsecretariaat is de plek waar je moet zijn als je vragen hebt over het reilen en zeilen op zaterdag. De mensen die hier zitten kunnen je vertellen op welk veld je speelt en in welke kleedkamer je moet zijn. Het is ook de plek waar de leider van het team de kleedkamer sleutel kan ophalen. We vragen de leider van het team zich altijd even te melden bij een thuiswedstrijd voor de laatste informatie (dit kan net even anders zijn dan op voetbal.nl staat). Vergeet na de wedstrijd niet even terug te komen om de uitslag door te geven.

  Mochten er buiten de beker- en competitiewedstrijden om nog vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld, doe dit dan altijd in overleg met de wedstrijdsecretaris. Dit geldt ook voor trainingen op de zaterdag. Bij uitwedstrijden is het genoeg om de wedstrijdsecretaris te informeren.

  Een competitiewedstrijd verplaatsen of afzeggen kan in principe niet. Mocht het toch onoverkomelijk zijn, probeer dit dan zo snel mogelijk te regelen, maar uiterlijk een week van tevoren. Ook hiervoor neem je contact op met de wedstrijdsecretaris van CJVV en met de leider en/of wedstrijdsecretaris van de tegenpartij. 

  Voor de B-categorie is het tot en met 2 maart 2024 mogelijk om een baaldag (snipperdag) aan te vragen. Ook hiervoor geldt: geef dit uiterlijk een week van tevoren door aan de wedstrijdsecretaris.

 • Beschikbaarbaarheid scheidrechters

  Aan het begin van de week wordt op https://www.cjvv.nl/712/scheidsrechters/ bekend gemaakt wie de scheidsrechter bij de wedstrijd is. Het kan voorkomen dat er geen scheidsrechter te vinden is voor de wedstrijd. We vragen dan van de leider om samen met de scheidsrechterscoördinator met een oplossing te komen, bijvoorbeeld een ouder die de wedstrijd fluit. Tot en met de O10 zijn er geen scheidsrechters, maar spelbegeleiders. De rol van spelbegeleider wordt door de ouders ingevuld.

 • EHBO en fysiotherapeut

  Voetbal is een contactsport en hierbij hoort helaas ook weleens een blessure. Bij het wedstrijdsecretariaat weet men wie er EHBO kan verlenen. Ook voor pleisters en coldpacks kan je bij het wedstrijdsecretariaat terecht.

  Je kan bij een blessure / fysiek ongemak ook maandag van 19:00 tot 20:00 binnen lopen bij fysiotherapie Bergstraat (ingang onder de trap naar de kantine) voor een vrijblijvend advies / beoordeling.

 • Wie? Organisatie, rollen en functies

 • Spelers

  Alle spelers van CJVV willen met zoveel mogelijk plezier voetballen. Daartoe volgen ze de uitgangspunten en gedragsregels zoals al eerder beschreven in deze voetbal-informatiegids.

 • Teamleiding

  Om te zorgen dat de voetballers zich kunnen richten op het voetballen zijn er drie rollen die binnen elk team moeten worden. Zonder invulling van de rollen van Leider, Trainer en Coach kan er niet gevoetbald worden. Ouders kunnen deze rollen vervullen. Het betreft allemaal vrijwilligerstaken/- functies waarbij vervulling recht is op restitutie van de vrijwilligersborg.

 • Als leider

  en je verantwoordelijk voor het organisatorische stuk van het team:

  • Je bent ambassadeur van de club en het team.

  • In de Whatsapp groep ouders informeren over wedstrijdtijden en verzameltijden.

  • Organiseren van de inzet van ouders: Vervoer,  wassen van wedstrijdshirts, vlagger en scheidsrechter / spelbegeleider (onderbouw), draaien van kantinedienst.

  • Hulp zoeken bij de coördinator van je leeftijdscategorie als er problemen zijn met spelers, zoals frequent niet komen opdagen, of andere dingen waar je zelf niet direct uitkomt.

  • Bij selectieteams: Voor en na het seizoen coördineer je het verstrekken en innemen van de kleding

  • Onderbouw: Je zorgt ervoor dat de veldjes worden opgebouwd en opgeruimd bij wedstrijden. Bovenbouw: Zonodig zorg je voor het plaatsen / opruimen van de cornervlaggen.

 • Als coach

  ben je verantwoordelijk voor een plezierig verloop van een wedstrijd:

  • Je meldt je voor de wedstrijd (uit én thuis) bij het wedstrijdsecretariaat, zij zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen en aandachtspunten

  • Je bepaalt de opstelling

  • Je regelt de wissels

  • Je zorgt voor een positieve sfeer op het veld

  • Je coacht je team en de spelers op een positieve manier

  • Je stemt af met de trainer over de voetbaltechnische aandachtspunten

  • Je bent ambassadeur van de club

 • Trainers

  worden waar mogelijk aangesteld door de vereniging. Waar dit (tijdelijk) niet mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid om - met ondersteuning van de vereniging als ouder(s) zelf een training te verzorgen. De trainer is verantwoordelijk voor een plezierig verloop van de training waarbij de spelers met oefenvormen werken aan hun voetbalvaardigheden.

  • Je zorgt voor een positieve sfeer tijdens de training waarbij alle spelers op een prettige en actieve wijze kunnen deelnemen;

  • Je bereidt de oefenstof voor en stemt dit af met de hoofd jeugdopleiding;

  • Je zorgt ervoor dat spelers uit de onderbouw pas naar huis gaan als zij worden opgehaald door de ouders of andere afspraken zijn gemaakt;

  • Je zorgt ervoor dat spelers en/ of ouders tijdig op de hoogte zijn van het niet doorgaan van een training of een wijziging van de trainingstijden;

  • Je bent verantwoordelijk voor het opruimen van alle gebruikte trainingsmaterialen (ballen, hoedjes, e.d.) na afloop van de training (ook van de materialen die je over hebt genomen van een andere trainer). Of je draagt de materialen over aan de volgende trainer;

  • Je bent verantwoordelijk voor het terugplaatsen van verrijdbare doeltjes én inklappen en op slot zetten van de scharnierdoeltjes (pivot goals) op veld 2 en 3.

 • Ouders

  De ouders hebben veel invloed op de jeugdspelers en de jeugdspelers vinden het belangrijk dat de ouders erbij zijn. Daarom is het belangrijk dat u als ouder achter de doelstellingen van CJVV staat. En dus meewerken aan het realiseren van deze doelstellingen. Daarnaast ook aandacht en betrokkenheid hebben voor het team van de eigen kinderen.

  Naast de (cultuur) waarden en clubafspraken zoals in paragraaf 1.1 en 1.2 beschreven kunt als  ouder en supporter van uw eigen kind(eren), veel doen, zoals:

  • Kom zoveel mogelijk kijken naar de wedstrijden. 

  • Als u het ergens niet mee eens bent, bespreek het zo snel mogelijk met de teamleiding.

  • Als u ergens mee zit dat u niet met de teamleiding kan of wil bespreken, bespreek het dan met de leeftijdcoördinator.

  • Er is altijd leuk en belangrijk werk te doen bij CJVV; laat het de teamleiding weten als u mee wilt doen, zie ook hoofdstuk 3.3 Vrijwilliger.

  • Ondersteun uw kinderen en hun teamgenoten. Moedig ze positief aan. Zorg ervoor dat ze hun sport kunnen (blijven) beoefenen.

  • Leg uw kinderen en hun teamgenoten geen druk op. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan winnen of verliezen; bijvoorbeeld vriendschap, plezier en samenwerking.

  • Maak geen aanmerkingen op de teamleiding, trainers of (assistent)scheidsrechters, spelers nemen dit gedrag over en benadelen daardoor mogelijk het team.

 • Scheidrechters, spelbegeleiders en grensrechters

  Als Spelbegeleider (onderbouw) ben je verantwoordelijk voor een plezierig verloop van een wedstrijd:

  • Je zorgt voor een positieve sfeer op het veld

  • Je kent de spelregels

  • Je zorgt ervoor dat het spel blijft doorgaan

  • Je geeft de uitslag van de thuiswedstrijden door (via app of website én in het wedstrijdsecretariaat)

  • Je fluit niet streng maar legt in voorkomende gevallen even de specifieke regel uit

  • Je houdt contact met de coaches van beide teams

  • Je geeft positief commentaar op het spel van beide teams

  • Je bent ambassadeur van de club

  Als Scheidsrechter ben je verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van een wedstrijd

  • Je past de regels toe die horen bij het type wedstrijd, die te vinden zijn op  KNVB Assist Scheidsrechters | KNVB

  • Indien je vaker fluit wordt je door CJVV ondersteund om de gewenste/benodigde opleidingen te volgen.

  Als grensrechter pas je ook de regels toe die horen bij het type wedstrijd.

 • Vertrouwenscontactpersoon

  De vertrouwenscontactpersoon is eerste aanspreekpunt en begeleider voor slachtoffers van ongewenst gedrag, mits dit gedrag zich binnen de context van het verenigingsleven afspeelt, heeft afgespeeld of daaruit voortvloeit. Onder ongewenst gedrag kunnen worden verstaan: bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie. Wanneer iemand dit overkomt, blijft diegene vaak achter met veel vragen en emoties. Een vertrouwenscontactpersoon kan dan helpen door te luisteren. 

  De vertrouwenscontactpersoon gaat uit van degene die zich meldt. 

  Als dat nodig is kan de vertrouwenscontactpersoon vervolgstappen nemen. Dat kan zijn doorverwijzen naar een professional, bijvoorbeeld de huisarts of het wijkteam. Het kan ook voorkomen dat we iemand ondersteunen bij het doen van aangifte bij de politie. Kijk voor meer informatie op de website of mail vertrouwenscontactpersoon@cjvv.nl  voor contact met de vertrouwenscontactperso(o)n(en).